مدیریت شهری

اینفوگرافیک کدام یک هوای شهر را آلوده می کنند؛ خودروها یا برج ها؟!

اینفوگرافیکی را با عنوان کدام یک هوای شهر را آلوده می کنند؛ خودروها یا برج ها را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک تکمیل و توسعه بزرگراه های پایتخت در یک دهه

اینفوگرافیکی را با عنوان تکمیل و توسعه بزرگراه های پایتخت در یک دهه را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک تونل نیایش؛ پروژه برتر در کشور

اینفوگرافیکی را با عنوان تونل نیایش؛ پروژه برتر در کشور را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک افزایش مساحت کمربند سبز شهر در یک دهه

اینفوگرافیکی را با عنوان افزایش مساحت کمربند سبز شهر در یک دهه را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک اتوبوس های پایتخت؛ از گذشته تا امروز

اینفوگرافیکی را با عنوان اتوبوس های پایتخت؛ از گذشته تا امروز را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک درباره تونل توحید بیشتر بدانید

اینفوگرافیکی را با عنوان درباره تونل توحید بیشتر بدانید را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک آيا برج های تهران دليل آلودگی هوای شهر هستند؟

اینفوگرافیکی را با عنوان آيا برج های تهران دليل آلودگی هوای شهر هستند را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک امکانات ورزشی در پایتخت

اینفوگرافیکی را با عنوان امکانات ورزشی در پایتخت را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک شناسنامه الکترونیک برای درخت ها

اینفوگرافیکی را با عنوان شناسنامه الکترونیک برای درخت ها را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک کتابخانه های بیشتر در شهر

اینفوگرافیکی را با عنوان کتابخانه های بیشتر در شهر را از نظر می گذرانید.

صفحات