عملکرد ۱۲ ساله دکتر قالیباف

گزارش توسعه فضاهای فیزیکی سازمان از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ در یک نگاه

اینفوگرافیک توسعه فضاهای فیزیکی فرهنگی و هنری شهرداری تهران

افزایش شمار فضاهای فرهنگی از نهاده های تاثیرگذار در توسعه فرهنگی شهر تهران است. شهروندان در دوره دوا...

اینفوگرافیک منطقه ۲۲ چگونه گسترش یافت

اینفوگرافیکی را با عنوان منطقه ۲۲ چگونه گسترش یافت را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک متروی تهران از ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۵ چه تغییری کرد؟!

اینفوگرافیکی را با عنوان متروی تهران از ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۵ چه تغییری کرد را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک صندلی های سینماهای تهران چه زمانی زیاد شدند؟

اینفوگرافیکی را با عنوان صندلی های سینماهای تهران چه زمانی زیاد شدند را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک درآمد های شهر ما چگونه تامین می شود؟!

اینفوگرافیکی را با عنوان درآمد های شهر ما چگونه تامین می شود را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک صورتحساب بدهی های دولت به تهرانی ها

اینفوگرافیکی را با عنوانصورتحساب بدهی های دولت به تهرانی ها را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک دولت چقدر پول به تهرانی ها بدهکار است؟!

اینفوگرافیکی را با عنوان دولت چقدر پول به تهرانی ها بدهکار است را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک چه تعداد مجوز برای ساخت بلند مرتبه ها از سال ١٣٧٦ تا ١٣٩٤ در تهران صادر شده است؟

اینفوگرافیکی را با عنوان چه تعداد مجوز برای ساخت بلند مرتبه ها از سال ١٣٧٦ تا ١٣٩٤ در تهران صادر شده...

اینفوگرافیک اول جمع آوری و تفکیک زباله، بعد تولید برق

اینفوگرافیکی را با عنوان اول جمع آوری و تفکیک زباله، بعد تولید برق را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک چه کسی مجوز ساخت برج ها را می دهد؟

اینفوگرافیکی را با عنوان چه کسی مجوز ساخت برج ها را می دهد را از نظر می گذرانید.

صفحات