تهران ما چگونه اداره شد؟

اینفوگرافیک شناسنامه الکترونیک برای درخت ها

اینفوگرافیکی را با عنوان شناسنامه الکترونیک برای درخت ها را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک کتابخانه های بیشتر در شهر

اینفوگرافیکی را با عنوان کتابخانه های بیشتر در شهر را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک احداث ۲۲۰۰۰ متر تونل شهری در یک دهه

اینفوگرافیکی را با عنوان احداث ۲۲۰۰۰ متر تونل شهری در یک دهه را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک تلاش برای دسترسی عادلانه معلولان به همه امکانات شهر

اینفوگرافیکی را با عنوان تلاش برای دسترسی عادلانه معلولان به همه امکانات شهر را از نظر می گذرانید....

اینفوگرافیک صندلی های تئاتر بیشتر در شهر

اینفوگرافیکی را با عنوان صندلی های تئاتر بیشتر در شهر را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک برای تفکیک زباله چه کرده ایم؟!

اینفوگرافیکی را با عنوان برای تفکیک زباله چه کرده ایم را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک جایگاه زنان در مدیریت شهر تهران

اینفوگرافیکی را با عنوان جایگاه زنان در مدیریت شهر تهران را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک توسعه مترو؛ خواسته مردم / چرا مترو بهتر است؟

اینفوگرافیکی را با عنوان توسعه مترو؛ خواسته مردم را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک یک دهه نوسازی

اینفوگرافیکی را با عنوان یک دهه نوسازی را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک هروی؛جدیدترین ایستگاه متروی شهر

اینفوگرافیکی را با عنوان هروی؛جدیدترین ایستگاه متروی شهر را از نظر می گذرانید.

صفحات