شناسه : 330
شنبه 21 اسفند 1395 ساعت 00:15 2017-3-11 00:15:34
این اطلاعات از طریق پروژه تحقیقاتی «مهندسی جهانی و کارآفرینی» به دست آمده که توسط دانشگاه DUKE انجام شده است. ۵۴۹ نفر از بنیانگذاران شرکت ها در ایالات متحده آمریکا مورد مطالعه قرار گرفته اند.
این اطلاعات از طریق پروژه تحقیقاتی «مهندسی جهانی و کارآفرینی» به دست آمده که توسط دانشگاه DUKE انجام شده است. ۵۴۹ نفر از بنیانگذاران شرکت ها در ایالات متحده آمریکا مورد مطالعه قرار گرفته اند.

اضافه کردن دیدگاه جدید