آیا می دانید رشد مصرف آب به دو برابر نرخ افزایش جمعیت در قرن گذشته رسیده است و تنها ۲.۵درصد از آبهای جهان شیرین و بقیه شور است؟! آنچه در اینفوگرافیک زیر مشاهده می‌کنید راهکاری جهت جلوگیری از هدر رفتن آب در استحمام روزانه می‌باشد.
آیا می دانید رشد مصرف آب به دو برابر نرخ افزایش جمعیت در قرن گذشته رسیده است و تنها ۲.۵درصد از آبهای جهان شیرین و بقیه شور است؟! آنچه در اینفوگرافیک زیر مشاهده می‌کنید راهکاری جهت جلوگیری از هدر رفتن آب در استحمام روزانه می‌باشد.

اینفونگاره |  آیا می دانید رشد مصرف آب به دو برابر نرخ افزایش جمعیت در قرن گذشته رسیده است و تنها ۲.۵درصد از آبهای جهان شیرین و بقیه شور است؟! آنچه در اینفوگرافیک زیر مشاهده می‌کنید راهکاری جهت جلوگیری از هدر رفتن آب در استحمام روزانه می‌باشد.

اضافه کردن دیدگاه جدید