بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
10% (11 رای)
اطلاع نگاره
14% (15 رای)
داده نگاره
21% (23 رای)
داده نما
44% (49 رای)
اینفونگاره
12% (13 رای)
کل آراء: 111