بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
13% (3 رای)
اطلاع نگاره
17% (4 رای)
داده نگاره
26% (6 رای)
داده نما
39% (9 رای)
اینفونگاره
4% (1 رای)
کل آراء: 23