بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
8% (12 رای)
اطلاع نگاره
12% (17 رای)
داده نگاره
21% (30 رای)
داده نما
47% (69 رای)
اینفونگاره
12% (18 رای)
کل آراء: 146