بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
9% (12 رای)
اطلاع نگاره
11% (16 رای)
داده نگاره
21% (29 رای)
داده نما
47% (66 رای)
اینفونگاره
12% (17 رای)
کل آراء: 140