بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
13% (5 رای)
اطلاع نگاره
18% (7 رای)
داده نگاره
24% (9 رای)
داده نما
39% (15 رای)
اینفونگاره
5% (2 رای)
کل آراء: 38