بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
12% (6 رای)
اطلاع نگاره
20% (10 رای)
داده نگاره
27% (13 رای)
داده نما
35% (17 رای)
اینفونگاره
6% (3 رای)
کل آراء: 49