بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
12% (7 رای)
اطلاع نگاره
17% (10 رای)
داده نگاره
23% (14 رای)
داده نما
40% (24 رای)
اینفونگاره
8% (5 رای)
کل آراء: 60