بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
13% (7 رای)
اطلاع نگاره
18% (10 رای)
داده نگاره
25% (14 رای)
داده نما
38% (21 رای)
اینفونگاره
5% (3 رای)
کل آراء: 55