بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
12% (10 رای)
اطلاع نگاره
15% (13 رای)
داده نگاره
22% (19 رای)
داده نما
38% (33 رای)
اینفونگاره
13% (11 رای)
کل آراء: 86