بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
14% (10 رای)
اطلاع نگاره
15% (11 رای)
داده نگاره
21% (15 رای)
داده نما
40% (29 رای)
اینفونگاره
11% (8 رای)
کل آراء: 73