بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
11% (11 رای)
اطلاع نگاره
15% (15 رای)
داده نگاره
22% (22 رای)
داده نما
39% (39 رای)
اینفونگاره
12% (12 رای)
کل آراء: 99